fbpx
Nicovalei nr.33, Brașov 500473, Romania sales@forestdesign.ro

Blue Flower

Funcțiile pădurii

 Funcțiile pădurii ( grupe funcționale - categorii funcționale - tip funcțional )

 Stabilirea funcțiilor pădurii se realizează corespunzător obiectivelor ecologice, economice și sociale pe care trebuie să le îndeplinească pădurile. Este util să se țină seama de natura funcțiilor ce decurg din raporturile generale ale pădurilor cu societatea (Leahu I., 2001).

Corespunzător obiectivelor social-economice şi ecologice stabilite, se precizează în amenajamente funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească pădurile, prin funcţie înţelegându-se acţiunea în care este angajată o pădure sau un arboret, în raport cu obiectivele social-economice şi ecologice ale gospodăriei silvice.

După sistemul de clasificare românesc, avem doua mari categorii de funcții:

  • grupa I -păduri cu funcții speciale de protecție 
  • grupa a II a - păduri cu funcții de producție și protecție 

Pădurile din grupa I funcțională cuprind toate arboretele destinate protejării unor importante obiective economice şi socio - culturale, precum şi cele puse în slujba sănătăţii oamenilor, ocrotirii naturii şi cercetării ştiinţifice și au fost împărțite în  subgrupe funcționale, în raport cu natura fenomenelor al căror efect dăunător se impune a fi preîntâmpinat printr-un regim adecvat de gospodărire a pădurilor:

  • 1.1 - păduri cu funcții de protecție a apelor, funcții predominant hidrologice;

Categorie funcțională

Denumire

Tipul funcțional 

1.1.a

   Arboretele situate în perimetrele de protecţie a izvoarelor, a zăcămintelor şi surselor de apă minerală şi potabilă

T II

1.1.b

   Arboretele situate pe versanţii direcţi ai lacurilor de acumulare şi naturale

T III

1.1.c

   Arboretele situate pe versanţii râurilor şi pâraielor din zonele montană, de dealuri şi colinare, care alimentează lacurile de acumulare şi naturale

T IV

1.1.d

   Arboretele din Lunca şi Delta Dunării (ostroave şi maluri fără zona dig-mal) şi cele situate în lunca râurilor neîndiguite

T IV

1.1.e

   Arboretele situate în albia majoră a râurilor

T III

1.1.f

   Arboretele situate în lunca râurilor interioare şi în zona dig-mal din Lunca şi Delta Dunării

T III

1.1.g

   Arboretele din bazinele torenţiale sau cu transport excesiv de aluviuni, determinate prin studii hidrologice, de amenajarea pădurilor sau de amenajare a bazinelor hidrografice

T III

1.1.h

   Arboretele de protecţie a izvoarelor care constituie surse de alimentare cu apă a păstrăvăriilor şi arborete situate pe versanţii direcţi ai păstrăvăriilor

T III

1.1.i

   Arboretele situate în perimetrele de protecţie a resurselor de apă industrială

T III

  

 1.2. - păduri cu funcții de protecție a terenurilor și solurilor, funcții predominant pedologice;

Categorie funcțională

Denumire

Tipul funcțional 

1.2.a

   Arboretele situate pe stâncării, pe grohotişuri şi pe terenuri cu eroziune în adâncime şi pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliş (facies marnos, marno-argilos şi argilos), nisipuri, pietrişuri şi loess, precum şi cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice

T II

1.2.b

   Arboretele constituite din subparcele întregi, limitrofe drumurilor publice de interes deosebit şi căilor ferate normale, din zonele cu relief accidentat situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 25 grade şi cu pericol de alunecare

T II

1.2.c

   Arboretele/Benzile de pădure din jurul golurilor alpine

T II

1.2.d

   Arboretele din jurul marilor construcţii hidrotehnice, pe o rază minimă de 200 m, în funcţie de pericolul de eroziune şi de alunecare a terenului

T II

1.2.e

   Plantaţiile forestiere de pe terenuri degradate

T II

1.2.f

   Arboretele situate în zonele de formare a avalanşelor şi pe culoarele acestora

T II

1.2.g

   Arboretele situate pe nisipuri mobile consolidate

T III

1.2.h

   Arboretele situate pe terenuri alunecătoare

T II

1.2.i

   Arboretele situate pe terenuri cu înmlăştinare permanentă

T II

1.2.j

   Benzi de pădure din jurul exploatărilor de suprafaţă a resurselor minerale

T II

1.2.k

   Arboretele situate în zonele de carst

T III

1.2.l

   Arboretele situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni şi alunecări, cu pante cuprinse până la limitele indicate la categoria 1.2.a

T IV

 

 

  • 1.3.- Păduri cu funcții de protecție contra factorilor climatici (și industriali dăunători) naturali sau antropici, funcții predominant climatice;

Categorie funcțională

Denumire

Tipul funcțional 

1.3.a

   Arboretele din stepă şi silvostepă cu condiţii grele de regenerare, cu excepţia zăvoaielor şi pădurilor de luncă din aceste zone

T II

1.3.b

   Arboretele de stejar pedunculat din zona de câmpie, cu condiţii grele de regenerare

T II

1.3.c

   Arboretele de stejar pufos şi brumăriu, din silvostepă, cu condiţii grele de regenerare

T II

1.3.d

   Benzile de pădure situate în jurul bazinelor de retenţie a iazurilor şi heleșteielor

T IV

1.3.e

   Perdelele forestiere de protecţie

T II

1.3.f

   Lizierele situate de-a lungul trupurilor de pădure din zona de câmpie şi coline joase

T II

1.3.g

   Arboretele din trupuri dispersate, situate în zona de câmpie

T III

1.3.h

   Arboretele situate în condiţii foarte grele de regenerare

T II

1.3.i

   Jnepenişuri

T I

1.3.j

   Arboretele situate în zone cu atmosferă puternic poluată

T II

1.3.k

   Arboretele situate în zone cu atmosferă slab şi mediu poluată

T III

1.3.l

   Arborete din jurul depozitelor de steril, cenuşă şi alte reziduuri, în situaţiile în care pericolul degradării mediului este evident

T II

1.3.m

   Pădurile situate în vecinătatea Mării Negre şi a lacurilor litorale

T II

1.3.n

   Arboretele de stejar pedunculat din zona de câmpie

T III

 

 

  • 1.4. -  Păduri cu funcții de (recreare) protecție, predominant sociale

Categorie funcțională

Denumire

Tipul funcțional 

1.4.a

   Arboretele constituite în păduri parc, parcuri recreative, tematice sau educaţionale

T II

1.4.b

   Arboretele din jurul localităţilor, precum şi arboretele din intravilan

T III

1.4.c

   Arboretele din jurul staţiunilor balneoclimaterice, climaterice şi al sanatoriilor de importanţă naţională stabilite de autoritatea publică centrală pentru sănătate

T II

1.4.d

   Arboretele din trupuri de pădure de până la 50 ha, situate la o distanţă de până la 2 km faţă de localităţile din zona de câmpie şi de coline joase

T III

1.4.e

   Benzi de pădure constituite din subparcele întregi situate de-a lungul căilor de comunicaţii de importantă naţională şi internaţională

T II

1.4.f

   Benzi de pădure constituite din subparcele întregi situate de-a lungul căilor de comunicaţii , altele decât cele prevăzute la categoria funcţională 1.4.e

T IV

1.4.g

   Arboretele din trupuri de pădure esenţiale pentru păstrarea identităţii culturale a comunităţilor locale

T II

1.4.h

   Arboretele din păduri care protejează obiective speciale

T II

1.4.i

   Arboretele din complexuri de vânătoare şi crescătorii de vânat autorizate, destinate creşterii intensive a vânatului, în scopul recreerii prin vânătoare

T IV

 

  • 1.5. -  Păduri de interes științific și de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier și a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită; 

Categorie funcțională

Denumire

Tipul funcțional 

1.5.a

   Arboretele cuprinse în rezervaţii naturale cu management activ ce vizează conservarea

T II

1.5.b

   Arboretele cuprinse în rezervaţii naturale cu management activ ce vizează valorificarea durabilă

T III

1.5.c

   Arboretele cuprinse în rezervaţii naturale, cu regim strict de protecţie

T I

1.5.d

   Arboretele din păduri constituite în rezervaţii ştiinţifice

T I

1.5.e

   Arboretele constituite în zone de protecţie a monumentelor naturii

T II

1.5.f

   Arboretele declarate monumente ale naturii

T I

1.5.g

   Arboretele în care sunt amplasate suprafeţe experimentale pentru cercetări forestiere de durată, neconstituite în rezervaţii ştiinţifice

T II sau TIV

1.5.h

   Arboretele constituite ca rezervaţii seminologice

T II

1.5.i

   Arboretele destinate protecţiei unor specii ocrotite din faună

T II

1.5.j

   Arboretele din păduri virgine

T I

1.5.k

   Arboretele din parcuri dendrologice şi arboretumuri

T II

1.5.l

   Arboretele din păduri destinate conservării resurselor genetice

T II

1.5.m

   Plantaje

T II

1.5.n

   Arboretele constituite ca zona tampon pentru resurse genetice forestiere

T III

1.5.o

   Arboretele din păduri cvasivirgine

T I

1.5.p

   Arboretele incluse în păduri naturale seculare de valoare deosebită

T II

1.5.q

   Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar şi specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanţă comunitară în scopul conservării habitatelor (din reţeaua ecologică Natura 2000 - SCI)

T IV

1.5.r

   Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecţie specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din reţeaua ecologică Natura 2000 - SPA)

T IV

1.5.s

   Arboretele incluse în zonele umede de importantă internaţională (situri RAMSAR)

T IV

1.5.t

   Arboretele din păduri constituite în coridoare ecologice

T IV

1.5.u

   Arboretele din ecosisteme forestiere rare, ameninţate sau periclitate

T II

 

 

  • 1.6.- Păduri cu funcții speciale pentru conservarea și ocrotirea biodiversității (această subgrupă a fost introdusă începând cu anul 2018 prin Normele Tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier, aprobate prin Ordinul de ministru 766/23.08.2018, când au fost revizuite și completate și celelalte subgrupe).

Categorie funcțională

Denumire

Tipul funcțional 

1.6.a

   Arboretele din parcurile naţionale incluse, prin planurile de management, în zona de protecţie strictă

T I

1.6.b

   Arboretele din parcurile naţionale incluse, prin planurile de management, în zona de protecţie integrală

T I

1.6.c

   Arboretele din parcurile naţionale din zona de conservare durabilă constituite din primul rând de parcele limitrofe zonei de protecţie strictă/integrală

T II

1.6.d

   Arboretele incluse prin planurile de management în zona de conservare durabilă a parcurilor naţionale, cu excepţia celor incluse în categoria 1.6.c

T III

1.6.e

   Arboretele din parcurile naţionale incluse, prin planurile de management, în zona de dezvoltare durabilă

T IV

1.6.f

   Arboretele din parcurile naturale incluse, prin planurile de management, în zona de protecţie strictă

T I

1.6.g

   Arboretele din parcurile naturale incluse, prin planurile de management, în zona de protecţie integrală

T I

1.6.h

   Arboretele incluse în zona de management durabil al parcurilor naturale

T III

1.6.i

   Arboretele din parcurile naturale incluse, prin planurile de management, în zona de dezvoltare durabilă a ariilor naturale protejate

T IV

1.6.j

   Arboretele din geoparcuri, incluse prin planurile de management, în zona de protecţie strictă a ariilor naturale protejate

T I

1.6.k

   Arboretele din geoparcuri, cuprinse în zona tampon

T III

1.6.l

   Arboretele din geoparcuri incluse, prin planurile de management, în zona de dezvoltare durabilă a ariilor naturale protejate

T IV

1.6.m

   Arboretele din rezervaţii ale biosferei incluse în zona strict protejată

T I

1.6.n

   Arboretele din rezervaţiile biosferei, incluse în zona tampon

T II

1.6.o

   Arboretele din rezervaţiile biosferei, incluse în zona de reconstrucţie ecologică

T III

1.6.p

   Arboretele din rezervaţiile biosferei, incluse în zona de dezvoltare durabilă

T IV

1.6.q

   Arboretele din siturile naturale ale patrimoniului universal UNESCO, incluse în zona strict protejată

T I

1.6.r

   Arboretele din siturile naturale ale patrimoniului universal UNESCO, altele decât cele incluse în categoria funcţională 1.6.q

T III

 

Pădurile din grupa a II a funcțională - păduri de producție și protecție- cuprind toate arboretele destinate în principal acoperirii nevoilor de lemn sau de alte bunuri (fie o producție cât mai mare sau mai variată de lemn, fie o producție cât mai mare de lemn de anumite sortimente, fie o producție de lemn variată care să satisfacă nevoile de lemn ale gospodăriei însăși). Ele îndeplinesc, în același timp, și funcții de protecție (a apelor, a solului, climatică, de interes social, etc.). Nu sunt împărțite pe subgrupe funcționale, ci doar categorii funcționale.

Categorie funcțională

Denumire

Tipul funcțional 

1.2.a

   Arboretele destinate să producă, în principal, arbori groşi şi foarte groşi de calitate superioară, în vederea producerii de lemn de rezonanţă şi claviatură

T V

1.2.b

   Arboretele destinate să producă, în principal, lemn gros şi foarte gros pentru furnire estetice şi tehnice

T V

1.2.c

   Arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea

T VI

1.2.d

   Arboretele destinate să producă, în principal, arbori mijlocii şi subţiri pentru celuloză, construcţii rurale şi alte produse din lemn

T VI

 

În vederea stabilirii țelurilor de gospodărire (o imagine, un model sau un aspect structural al pădurii sau al unui arboret, definit prin caracteristicile structurale ale acestora) pădurile din fiecare subgrupă funcțională au fost incluse în categorii funcționale. Acțiunea de repartizare a arboretelor pe grupe, subgrupe și categorii funcționale se numește zonare. De regulă, zonarea are un caracter permanent: unei păduri i se pot atribui una sau mai multe funcţii,  amenajamentul românesc fiind cu predilecţie unul multifuncţional (Giurgiu, 1988). Acestea se ierarhizează cu precizarea funcției prioritare, secundare, terțiare, ș.a., în funcție de cel mai înalt tip de categorie funcțională, în ordinea TI, TII, ...). Hotărâtoare sunt  sarcinile de perspectivă, deoarece transformarea structurală a pădurilor în vederea punerii lor de acord cu necesitățile social - ecologice și economice este ea însăși un proces de lungă durată (Leahu I., 2001). 

Zonarea funcțională a fost îmbunătățită de-a lungul timpului prin extinderea suprafețelor de pădure destinate să îndeplinească funcții speciale de protecție în urma constituirii de noi categorii funcționale. Astfel, dacă la început au fost 29 de categorii funcționale, s-a ajuns la 56 de categorii funcționale prin NT de amenajare a pădurilor din 2000, pentru ca în prezent, în baza NT aprobate prin Ordinul de ministru 766/23.08.2018 să se ajungă la 87. 

Conceptul de tip funcţional asociază fiecărei categorii funcţionale unul sau mai multe tratamente recomandate, făcându-se astfel mai uşor legătura funcţie – structură – tratament de aplicat. Astfel, el funcționează ca un  indicator a intensității funcționale și ca instrument de realizare a țelurilor de gospodărire stabilite la nivel de arboret, în raport cu încadrarea funcțională a acestuia (Duduman G., Dragoi M., 2019).

După natura și importanța funcțiilor de protecție și de producție, în scopul diferențierii măsurilor de gospodărire și a reglementării lor prin amenajament, categoriile funcționale au fost grupate în 6 tipuri funcționale.

Tipul funcțional

Definire

T  I

   Păduri cu funcții speciale pentru ocrotirea naturii, pentru care, prin lege, sunt interzise orice fel de exploatări de lemn sau de alte produse, fără aprobarea organului competent prevăzut de lege (excepție făcând calamitățile, cu aprobări speciale din partea Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române)

T II

   Păduri cu funcții speciale de protecție situate în stațiuni cu condiții grele sub raport ecologic, precum și arboretele în care nu este posibilă sau nu este admisă recoltarea de masă lemnoasă, impunându-se numai lucrări speciale de conservare 

T III

   Păduri cu funcții speciale de protecție pentru care nu se admit, de regulă, decât tratamente intensive - grădinărit, cvasigrădinărit

T IV

   Păduri cu funcții speciale de protecție pentru care sunt admise, pe lângă grădinărit și cvasigrădinărit, și alte tratamente, cu impunerea unor restricții speciale de aplicare

T V

   Păduri cu funcții de producție și protecție destinate producției de lemn de calitate superioară, în care sunt admise tratamente adecvate țelurilor urmărite: grădinărit, cvasigrădinărit, tăieri progresive

T VI

   Păduri cu funcții de producție și protecție la care se poate aplica întreaga gamă a tratamentelor prevăzute în norme, potrivit condițiilor ecologice, social - economice și tehnico - organizatorice


Suprafața pădurilor cu funcții de protecție la nivelul Uniunii Europene (pe baza datelor Eurostat,  2015)

Stat membru

 UE-28

Suprafața țării

Suprafața ocupată

cu păduri

Păduri cu funcții de protectie

km2

1.000 ha

1.000 ha, 2015

% din suprafața țării

1.000 ha,

2015

% din suprafața ocupată de păduri

Austria

83878.99

8387.899

3869

46

713

18

Belgia

30528

3052.8

683.4

22

167.6

25

Bulgaria

110993.6

11099.36

3823

34

569

15

Croația

56594

5659.4

1922

34

73

4

Cipru

9242.45

924.245

172.7

19

:

:

Cehia

78866

7886.6

2667.4

34

312.27

12

Danemarca

42925.46

4292.546

612.2

14

:

:

Estonia

45339

4533.9

2232

49

137.95

6

Finlanda

338424.38

33842.438

22218

66

307

1

Franța

643801

64380.1

16989

26

906.39

5

Germania

357400

35740

11419

32

4,616

40

Grecia

131957

13195.7

3903

30

:

:

Ungaria

93011.4

9301.14

2069.1

22

200.65

10

Irlanda

70273

7027.3

754

11

:

Italia

301338

30133.8

9297

31

8185.14

88

Letonia

64589

6458.9

3356

52

141

4

Lituania

65300

6530

2180

33

251

12

Luxemburg

2586.4

258.64

86.8

34

:

:

Malta

316

31.6

0.3

1

:

:

Țările de Jos

42201

4220.1

376

9

4.5

1

Polonia

312683

31268.3

9435

30

3152.4

33

Portugalia

92212

9221.2

3182.1

35

380.09

12

România

238397

23839.7

6861

29

3087

45

Slovacia

49035

4903.5

1940

40

354.7

18

Slovenia

20273

2027.3

1248

62

299.9

24

Spania

505990

50599

18417.9

36

4,651.81

25

Suedia

528861.06

52886.106

28073

53

4032

14

Regatul Unit

Al Marii Britanii

242495.407

24249.5407

3144

13

:

:

Total

4559511.15

455951.115

160930.9

35

32542.4

20

 

Sursa: Wikipedia

Sursă: Eurostat

: nu sunt date disponibile

Funcțiile atribuite pădurilor de pe glob 

Conform datelor FAO 2010 (Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite) pădurile pe glob au atribuite următoarele funcții (Duduman, Drăgoi, 2019)

Funcția atribuită 

% Suprafața 

Producție

30

Protecția solului și a apei 

8

Conservarea biodiversității 

12

Servicii sociale 

4

Funcții multiple 

24

Altele 

7

Necunoscute 

15

Total 

100

Conform raportului FAO din 2018 (Starea pădurilor lumii - căi forestiere pentru o dezvoltare durabilă), suprafața ocupată de păduri , procentual, se prezintă astfel:

Conform raportului FAO din 2020 privind evaluarea resurselor forestiere globale,  la nivel mondial există peste 726 mil. ha de pădure în arii protejate legal constituite.

FAO. 2020. Global Forest Resources Assessment 2020 - Key findings. https://doi.org/10.4060/ca8753en

Bibliografie:

Duduman G., Drăgoi M., Amenajarea Pădurilor, Organizare spatio-temporală, Editura Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 2019

Giurgiu V.,1988- Amenajarea pădurilor cu funcții multiple, Ed.Ceres

Leahu I.,: 2001 – Amenajarea pădurilor, Ed Didactică și Pedagogică, București;

*** Legea 46/2008 - Codul silvic al României, republicat în Monitorul Oficial nr. 611 din 12 august 2015

***2000 : “Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor”

*** ORDIN nr. 766 din 23 iulie 2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier şi a Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibilităţii/posibilităţii anuale în vederea recoltării produselor accidentale I

 

 

 

300k
Hectare Paduri Amenajate
150k
Hectare Imagini aeriene
15
Proiecte de Biodiversitate
10
Registre Spatii Verzi