fbpx
Nicovalei nr.33, Brașov 500473, Romania +40722 276 272 +40728 305 582 office@forestdesign.ro

Blue Flower

Reconstrucția ecologică a terenurilor degradate

Reconstrucția ecologică a terenurilor degradate

Reconstrucția ecologică a terenurilor degradate presupune valorificarea cu ajutorul vegetaţiei forestiere a terenurilor neproductive sau agricole afectate de fenomene de degradare în diferite stadii, care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de producţie pentru folosinţe agricole.

În principal, prin instalarea vegetației forestiere se urmăresc următoarele deziderate:

 • stăvilirea proceselor de degradare;
 • ameliorarea progresivă a stării terenurilor afectate de degradare;
 • protejarea terenurilor şi punerea lor în valoare prin culturi forestiere.
 • îmbunătățirea condițiilor de mediu (refacerea echilibrului hidrologic, ameliorarea proprietăților fizice și chimice ale solului, atenuarea fenomenelor climatice extreme, reducerea poluării, ecranarea acustică, etc.) și a diversității biologice.

Potrivit îndrumărilor tehnice pentru cartarea și împădurirea terenurilor degradate, acestea pot fi separate în următoarele categorii:

 • Terenuri erodate de apăTerenuri cu eroziune de suprafață (E)
  • Terenuri cu eroziune în adâncime (ravene și ogașe) (R)
  • Depozite de aluviuni torențiale (A)
 • Terenuri erodate de vânt
  • Terenuri erodate de vânt (în general, nu sunt destinate împăduririlor)
  • Depozite de nisipuri mobile și semimobile, spulberate de vânt (N)
 • Terenuri cu fenomene de deplasare (D)
  • Terenuri alunecătoare (A)
  • Terenuri cu fenomene de surpare (Sp)
  • Depozite de curgeri plastice și noroioase (Cp)
  • Depozite de grohotiș (Gr)
 • Terenuri sărăturate (S)
  • Terenuri cu soluri salinizate (Ss)
  • Terenuri cu soluri alcalizate (Sa)
 • Terenuri cu exces de apă (M)
  • Cu exces de apă pluvial (MA)
  • Cu exces de apă freatică (MB)
 • Terenuri degradate antropic
  • Halde (depozite miniere, industriale, menajere) (H)
  • Terenuri decopertate de stratul de sol (Ds) și cu soluri deranjate sau desfundate (Sd)
  • Taluzuri artificiale (T)
  • Maluri de ape regularizate (Hr)
  • Terenuri poluate (Pl)

 Cartarea terenurilor degradate în scop silvoameliorativ (metoda C. Traci) presupune separarea pe teren și pe hărți a unor unități de mediu omogene, între anumite limite sub raportul condițiilor staționale (forma și intensitatea degradării terenului, relief, substrat litologic, sol, etc.), condiții care conduc la un anumit potential silvoproductiv al acestor unități și care reclamă măsuri diferențiate de consolidare și ameliorare cu ajutorul vegetației forestiere.

Se parcurg următoarele etape:

 • Lucrări de ridicare în plan și de întocmire a hărților
 • Lucrări de cartare de teren și laborator (rezultatul acestei faze este fișa unității staționale):
 • separarea unităților staționale
 • masurarea unităților staționale
 • caracterizarea stațională a terenurilor pe baza cercetărilor din teren prin determinări organoleptice sau determinări expeditive
 • recoltarea probelor de sol și analiza lor în laboratoare specializate
 • descrierea vegetatiei existente
 • descrierea proceselor de degradare
 • Stabilirea criteriilor de caracterizare și clasificare a diverselor categorii de terenuri degradate
 • Caracterizarea și clasificarea tipurilor sau grupelor de tipuri de stațiune de terenuri degradate în scop silvoameliorativ
 • Stabilirea soluțiilor tehnice
  • Stabilirea compozițiilor de împădurire și a schemelor de plantare, a desimii culturilor și a procentului de completări
  • Stabilirea tehnicilor de împădurire
  • Stabilirea lucrărilor de întreținere (revizuiri, mobilizări, descopleșiri) și a numărului necesar până la atingerea stării de masiv
 • Întocmirea proiectului tehnic (inclusiv documentațiile tehnico-economice - devize și antemăsurători pentru lucrările necesare) și a hărților specifice (harta folosințelor, harta formelor de terenuri erodate, harta stațiunilor de terenuri degradate, harta cu propunerile de lucrări).

 

 

Conform legii nr 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate sunt supuse acestor acțiuni toate terenurile degradate, indiferent de forma de proprietate, care pot fi ameliorate prin lucrări de împădurire, putând fi constituite în perimetre de ameliorare.

Identificarea, delimitarea și constituirea perimetrelor de ameliorare se face de o comisie alcătuită din :

 • Primarul localității
 • Reprezentantul direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • Reprezentantul oficiului de cadastru și publicitate imobiliară
 • Reprezentantul oficiului județean de studii pedologice și agrochimice
 • Reprezentantul unității teritoriale care răspunde de silvicultură (garda forestieră)
 • Reprezentantul agenției județene pentru protecția mediului
 • Reprezentantul ocolului silvic de stat sau privat
 • Reprezentantul sectorului de îmbunătățiri funciare
  • Specialiști din unitățile și subunitățile de cercetare și proiectare în domeniile de îmbunătățiri funciare pentru agricultură silvicultură, împăduriri de terenuri degradate, cercetări agrochimice și pedologice;
  • specialiști din Ministerul Mediului și Pădurilor, în cazul zonelor cu un interes special pentru ameliorarea condițiilor de mediu sau pentru protejarea acestora prin acțiuni de împădurire.

Terenurile degradate, apte pentru împădurire, constituite în perimetre de ameliorare, sunt incluse în fondul forestier național în termen de maximum 30 de zile de la data transmiterii acestora în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, pentru terenurile proprietate publică a statului, și la constituirea perimetrelor de ameliorare, pentru celelalte terenuri. Ele vor fi apoi incluse în amenajamente silvice existente.

Sursele de finanțare pentru împădurirea terenurilor degradate, pentru întreținerea și paza respectivelor lucrări, până la declararea închiderii stării de masiv, pot fi:

 • fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • fondul anual de mediu;
 • alocații de la bugetul de stat;
 • sponsorizări de la societăți comerciale, fundații și altele asemenea;
 • surse financiare externe nerambursabile sau credite externe pe termen lung;
 • contribuția benevolă a persoanelor fizice sau juridice, interesate de executarea lucrărilor de ameliorare
 • fondul de conservare și regenerare a pădurilor, constituit potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare;
 • alte surse legale.

-

300k
Hectare Paduri Amenajate
150k
Hectare Imagini aeriene
15
Proiecte de Biodiversitate
10
Registre Spatii Verzi